warwick greenwood cricket club; wgcc; reds; warwick greenwood; cricket; wanneroo cricket association; warwick; greenwood; nscca; north suburban community cricket association; cricket west; | Warwick Greenwood Cricket Club
Share:
 

Warwick Greenwood Cricket Club - Premierships Won (21)

 

Season Match Grade Finished W/D/L Captain Scorecard
2012/13 2DC 4th 8/1/5 Scott Harding WGCC 9/102 Def WCC 100
2014/15 2DG 2nd 10/0/4 Heath Kimberly  WGCC 8/173 Def ECC 95
2014/15 1DG 1st 6/0/1 Heath Kimberly WGCC 6/163 Def WCC 9/151 (One Day GF)
2014/15 1DB 1st 6/0/1 Scott Harding WGCC 151 Def KWCC 86 (One Day GF)
2015/16 2DJ 1st 13/0/2  Mark Hewitt WGCC 143 Def NKCC 76 
2015/16 1DJ 1st 10/0/0  Mark Hewitt WGCC 5/155 Def NKCC 8/150 (One Day GF)
2016/17 1DE 2nd 5/0/2  Glen Marsh WGCC 5/138 Def QRCC 137 (One Day GF)
2016/17 2DJ 3rd 7/0/5 Shane Mulcahy WGCC 103 & 3/44 Def MCC 102 & 6/64dec
2016/17 2DB 2nd  9/1/4 Ryan Lowth  WGCC 8/216 Def ECC 109 
2017/182DG 1st  12/0/2  Stevie Allen WGCC 7/144 Def WCC 142
2017/18 2DD 1st  10/0/4  Scott Harding WGCC 5/130 Def SDCC 47
2017/18 1DJ 1st  7/0/3 Shane Mulcahy WGCC Red 5/226 Def SDCC 8/215 (One Day GF) 
2017/18 1DI 2nd 6/1/3 Callan Dunjey WGCC 128 Def NBCC 94 (One Day GF)
2018/192DE1st11/0/3Stevie AllenWGCC 6/289 Def NBCC 142
2018/192DI1st 10/0/1 Lincoln RolloWGCC 8/234 Def Marmion 226
2018/191DC2nd5/0/2Scott Harding WGCC 7/180 Def SDCC 178 (One Day GF)
2018/191DE1st5/0/2Stevie AllenWGCC 9/172 Def NBCC 6/171 (One Day GF)
2020/212DB1st11/1/1 Clay Bruce CherryWGCC 5/188 Def SDCC 65 
 Live Stream Link Here
2020/21T20PSWL1st9/1/1Sarah EvansWGCC 5/68 Def WD 64
 Live Stream Link Here
2020/211DJ1st4/1/1 Sam ClarkWGCC 7/116 Def SDCC 111 (One Day GF) 
 2021/22T20 PSWL1st8/1/2 Ayla Meintjes WGCC Green 3/112 Def Whitfords 8/84
       

 

Warwick Greenwood Cricket Club - Premiership Players

 

 

PlayerNo. Premierships
Nguyen, Richard6
2014/15 (1D), 2014/15, 2016/17 (1D), 2017/18, 2018/19 (1D), 2018/19
Allen, Stevie5
2014/15 (1D), 2014/15, 2017/18 (C), 2018/19 (1D - C), 2018/19
Bennett, Jamie
5
2015/16 (1D), 2015/16, 2017/18, 2018/19 (1D), 2020/21
Harding, Scott52012/13 (C), 2014/15 (1D - C), 2016/17, 2017/18 (C), 2018/19 (1D - C)
Hewitt, Evan52015/16 (1D), 2015/16, 2017/18, 2018/19 (1D), 2020/21
Grubelich, Nick
4
2014/15 (1D), 2014/15, 2016/17, 2020/21
Munro, Lewis
4
2015/16 (1D), 2015/16, 2017/18, 2018/19 (1D)
Pope, Damon
42012/13, 2014/15 (1D), 2014/15, 2017/18 (1D)
Tobin, Marc
4
2012/13, 2014/15 (1D), 2016/17 (1D), 2018/19 (1D)
Barr, Denham32014/15 (1D), 2016/17, 2018/19 (1D)
Bennett, Ross
32015/16 (1D), 2015/16, 2018/19
Clark, Sam
32016/17, 2017/18 (1D), 2020/21 (1D - C)
Cordier, Alex
32014/15, 2017/18, 2020/21 (1D)
Deering, Xavier32012/13, 2014/15 (1D), 2016/17
Hewitt, Mark
32015/16 (1D - C), 2015/16 (C), 2018/19
Marsh, Glen
32016/17 (1D - C), 2018/19 (1D), 2018/19
McCarthy, Graham
3
2016/17, 2017/18 (1D), 2020/21 (1D)
McFarland, Eric
32017/18, 2018/19 (1D), 2018/19
Moses, Mike32012/13, 2014/15 (1D), 2018/19 (1D)
Mulcahy, Jared
3
2016/17 (1D), 2018/19 (1D), 2018/19
Rollo, Lincoln32015/16 (1D), 2015/16, 2018/19 (C)
Rollo, Mason
3
2015/16 (1D), 2015/16, 2020/21
Sheikh, Fezaan32015/16 (1D), 2015/16, 2017/18
Smith, Brad
3
2017/18, 2018/19 (1D), 2018/19
Torre, Nathan
3
2016/17 (1D), 2017/18, 2020/21
Veroni, Joshua
3
2016/17, 2018/19 (1D), 2018/19
Askew, Andrew22017/18, 2018/19 (1D)
Askew, Nicole2020/2021 (T20), 2021/2022 (T20)
Bartlett, Libby 2 2020/2021 (T20), 2021/2022 (T20)
Bennett-Swan, Isaac
22018/19 (1D), 2018/19
Birchall, Darren22014/15 (1D - C), 2014/15
Bond, Kasey
2
2018/19 (1D), 2018/19
Bruce Cherry, Clay
22016/17, 2020/21 (C)
Cameron, Mitch22014/15 (1D), 2017/18 (1D)
Carrascosa, Pat22016/17, 2017/18 (1D)
Cherry, Jason22014/15 (1D), 2014/15
Clark, Ben22016/17, 2017/18 (1D)
Clark, Luke22015/16, 2017/18
Clinch, Paul22016/17, 2017/18 (1D)
Correia, John
2
2016/17, 2020/21 (1D)
Cowley, Joshua22014/15 (1D), 2014/15
Craven, Paul22014/15 (1D), 2014/15 (C)
Fowler, Ben
2
2018/19 (1D), 2018/19
Grubelich, Matt22014/15 (1D), 2014/15
Hamilton, Kurt22015/16 (1D), 2017/18 (1D)
Henry, Sam
22016/17, 2020/21
Lowth, Ryan
22016/17 (C), 2018/19 (1D)
Meintjes, Ayla 2 2020/2021 (T20), 2021/2022 (T20) (C)
Mucci, Greg22014/15 (1D), 2014/15
Mulcahy, Shane22016/17 (C), 2017/18 (1D - C)
Munro, Murray22015/16 (1D), 2015/16
Payton, Craig22014/15 (1D), 2017/18
Peddie, Carly 2 2020/2021 (T20), 2021/2022 (T20) 
Richardson, Shane
22014/15 (1D), 2018/19 (1D)
Skender, Ron
2
2018/19 (1D), 2018/19
Smith, Jahn
2
2017/18, 2018/19 (1D)
Spinley, Scott22016/17, 2017/18 (1D)
Staples, Brad22012/13, 2016/17
Stephenson, Corey22015/16, 2017/18
Waideman, Simon22012/13, 2014/15 (1D)
Wedgwood, Vernon22014/15 (1D), 2014/15
Andrighetto, Justin12017/18
Appelbee, Jack12017/18 (1D)
Benzie, Kirsten12020/2021 (T20)
Binstead, Katherine2021/2022 (T20) 
Bhangu, Avi12017/18
Birchall, Darcie
12020/2021 (T20)
Brooks, Jordan12017/18 (1D)
Cameron, Joshua12017/18 (1D)
Campbell, Caroline 1 2021/2022 (T20)  
Charles, Daniel12017/18 (1D)
Clinch, Abraham12017/18 (1D)
Clinch, Isaac12017/18 (1D)
Cooper, Robert
12018/19 (1D)
Cordier, Dylan12020/2021 (1D)
Cox, Tynan12016/17
Cuthbertson, James12018/19
Dobson, Steve12016/17
Dunjey, Callan12017/18 (1D - C)
Easther, Aaron12017/18 (1D)
Eaton, Caiden12016/17 (1D)
Elliott, Murray12016/17 (1D)
Evans, Sarah
12020/2021 (T20 - C)
Farr, Glenn12016/17
Farrell, Brett12016/17 (1D)
Farrell, Kade12015/16
Fielding, Adam12017/18
Fiore, Isabella 1 2021/2022 (T20)  
Fleiser, Danielle
1
2020/2021 (T20)
Franken, Matthew12017/18 (1D)
Gannon, Jonah12016/17 (1D)
Garland, Richard1
2020/21 (1D)
Glanvill, Roger12017/18
Goodin, Connor12017/18 (1D)
Gordan, Jayne 1 2021/2022 (T20)  
Gorst, Bernie12016/17
Gorst, Dan12016/17
Green, Lachlan12017/18 (1D)
Grimes, Mark12016/17 (1D)
Hamilton, Doug12015/16 (1D)
Hamilton, James12017/18 (1D)
Henry, Adam12016/17
Henry, Flick12020/2021 (T20)
Henry, Nathan12016/17
Hignett, John12012/13
Hill, Damon
1
2018/19
Holden, Matthew12017/18 (1D)
Holland, Daniel
1
2020/2021
Holly, Riley12016/17 (1D)
Hopkins, Dylan
12018/19
Jost, Gregory12020/21 (1D) 
Kezic, Ryan12020/21 (1D)
Langley, Rick12017/18
Leunig, Joshua12015/16 (1D)
Lowth, Hadyn12014/15 (1D)
Lowth, Kyle
12020/21 (1D)
Maher, Greg12017/18
Marlam, Louis
1
2018/19
Mayo, Nicholas
1
2020/21
McCarthy, Joe
1
2020/21 (1D)
McMiles, Gavin
12020/21 (1D)
Paton, Brendan
1
2020/21
Paull, Josh12016/17 (1D)
Pengilly, Lachlan
12018/19
Petersen, Brett12018/19 (1D) 
Pike, Olivia
1
2020/21 (T20)
Prout, Racheal 1 2021/2022 (T20)  
Quinn, Brayden
1
2020/21 
Quinn-Schofield, Jack12018/19
Sheikh, Ash
12018/19
Sheikh, Faisal
12018/19
Sheiles, Jayden
1
2020/21
Smart, Jordan12017/18
Smart, Kyle12014/15 (1D)
Tattam, Jake
12018/19
Taylor, Ben12017/18
Todd, Monique 1 2021/2022 (T20) 
Tulloch, Garth12012/13
Tulloch, Paul12012/13
Vallipuram, Bryn 12018/19
Vance, Brodie12017/18 (1D)
Waideman, Rod12012/13
Zdunic, Jack12020/21 (1D)

C - Denotes Captain

  1D - Denotes One Day Premiership

 

 

2018/19 (1D) 
2018/19 (1D)